logo

Bekijk alle vacatures

Informatie-architect

Den Haag, Zuid Holland
Omschrijving

Als uitvloeisel van het Rijksbrede actieprogramma Open op Orde, opgestart naar aanleiding van de affaire rond de Kinderopvangtoeslag, is bij de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in 2021 een gezamenlijk programma Transparantie in Informatie gestart.

Het programma is onderverdeeld in vier actielijnen, conform het actieprogramma Open op Orde. De derde actielijn is Informatiesystemen. Het primaire doel van die actielijn is ervoor te zorgen dat het ICT-landschap van de ministeries de mogelijkheden biedt die nodig zijn om te voldoen aan de nieuwe eisen rondom openbaarmaking, digitale duurzaamheid en informatiebeheer, rekening houdend met de diversiteit aan soorten informatie.

Om hier voor de langere termijn goede plannen te kunnen ontwikkelen, hebben EZK/LNV behoefte aan een departement brede doelarchitectuur voor EZK en LNV, op het domein van de informatiehuishouding. Deze doelarchitectuur is breder dan alleen de ICT, deze moet ook kijken naar de veranderingen in werkwijze die het gevolg zijn van de wetgeving die op dit domein wordt doorgevoerd of in voorbereiding is en de kabinetsambities zoals verwoord in Open op Orde. Daarnaast dient te worden onderzocht welke synergie er is te halen uit onderlinge samenwerking tussen de dienstonderdelen van EZK en LNV bij het realiseren van deze veranderopgave.

Het doel van de doelarchitectuur is het schetsen van een gewenst toekomstbeeld en een haalbaar verandertraject gericht op het bereiken van de doelstellingen van Open op Orde en de gerelateerde wetgeving (Wet open overheid, nieuwe Archiefwet).
De scope van de architectuur wordt bepaald door de impact van de verandering. De scope van de opdracht omvat de kerndepartementen van EZK en LNV en de diensten en agentschappen die binnen de ministeries vallen. De zelfstandige bestuursorganen buiten het ministerie vallen buiten de scope van deze opdracht.
Het doel is om in een doorlooptijd van ongeveer een jaar een doelarchitectuur te ontwikkelen die een beeld geeft van de huidige situatie, de essentiële kenmerken van de toekomstige situatie en een globaal beeld van de veranderopgave, zowel ten aanzien van de informatie verwerkende processen als de ICT-ondersteuning.

Functiecriteria
 • Modelleringsexpertise: Archimate, ERD, UML
 • Kennis en ervaring met Sparx Enterprise Architect of een vergelijkbaar architectuurtool
 • Relevante ervaring met sturing op de informatievoorziening in complexe organisaties, bij voorkeur met architectuur als hulpmiddel
 • Relevante opleiding in bestuurlijke informatica, informatiekunde of een vergelijkbare achtergrond op academisch niveau
 • 3 jaar ervaring met het coachen van medewerkers
Functiewensen
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving: Wet open overheid, Archiefwet 1995, Open op Orde, Wet hergebruik overheidsinformatie
 • Goed in staat tot het schrijven van beleidsstukken aangaande het informatiebeleid
 • Ervaring met het verkrijgen van draagvlak voor beleidsstukken
Inzetgegevens
 • 01-02-2023 t/m 01-08-2023 met optie verlenging
 • 36 uur per week
 • Den Haag
 • Tarief in overleg
Voor reactie en/of vragen over deze opdracht, neem contact op met:
Lee-Yee Cheung | lee.yee.cheung@sltn.nl | 06-49388378

Meer vacatures

Linux Engineer
Netwerk Engineer
Pentester
Techlead Java
Data engineer Hub Bankbalans

Deel deze vacature

Powered by